☏ 0543-470045 (overdag) 📱 06-83333971 | 06-22452407 ✉ jan@wassinktewinkel.nl | peter@wassinktewinkel.nl

Privacy statement WassinkteWinkel Hypotheek en Financieel Advies

Privacy statement WassinkteWinkel Hypotheek en Financieel Advies
Inleiding
WassinkteWinkel Hypotheken en Financieel Advies neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over u(de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met
info@wassinktewinkel.nl.

Wie is WassinkteWinkel Hypotheek en Financieel Advies ?
WassinkteWinkel Hypotheek en Financieel Advies is een éénmanszaak.,
kantoorhoudende te Aalten, aan de Haartsestraat 26 en in Winterswijk, aan de
Industriestraat 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel ingeschreven onder nummer 5982425500.

WassinkteWinkel Hypotheken en Financieel Advies is ten aanzien van de
Verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke en/of
Verwerker.

Hoe gebruikt WassinkteWinkel uw gegevens ?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor WassinkteWinkel
Persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens
WassinkteWinkel voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is
om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door
WassinkteWinkel worden bewaard.

Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type
Gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële Administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC),
Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens,
en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, en gegevens die tijdens de
dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
Gegevens en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en/of tijdens de dienst
gegenereerd worden
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
Gegevens en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren en/of tijdens de dienst
gegenereerd worden
Grondslag: uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website (of website waar WassinkteWinkel hypotheken op is aangesloten)
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Afbeeldingen, Telefoonnummer, Financiële middelen,
Schulden, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres,
BSN-nummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens ?

WassinkteWinkel Hypotheken heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens
aan ons heeft verstrekt. Deze bewaren wij zo lang dit noodzakelijk is.

Wat zijn uw rechten ?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over
een aantal rechten mbt uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig laten wijzigen.
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij WassinkteWinkel over u zijn vastgelegd,
kunt u een verzoek tot inzage indienen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft ingezien
naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt wijzigen,
kunt u een verzoek hiertoe doen bij WassinkteWinkel. U kunt verzoeken dat
WassinkteWinkel uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om WassinkteWinkel te verzoeken
de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van
WassinkteWinkel of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken
tegen de verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht om uw persoonsgegevens van WassinkteWinkel te verkrijgen.
WassinkteWinkel zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm,
die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.
Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw
toestemming heeft, heeft u recht die toestemming in te trekken.
Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens
dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat WassinkteWinkel u daardoor
bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door WassinkteWinkel hypotheek- en financieel advies
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@wassinktewinkel.nl .
WassinkteWinkel zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval
niet later dan één maand nadat WassinkteWinkel een dergelijk verzoek heeft
ontvangen. Indien WassinkteWinkel uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord
aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en WassinkteWinkel
– Externe adviseurs
Het kan zijn dat WassinkteWinkel Hypotheken verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd ?
Dit statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen ?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop
WassinkteWinkel uw gegevens gebruikt, dan kunt u een mail sturen naar
info@wassinktewinkel.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop
WassinkteWinkel uw gegevens verwerkt, kunt u een mail sturen naar het
hiervoor genoemde mailadres. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen
met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming.
In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Sluit Menu