☏ 0543-470045 (overdag) 📱 06-83333971 | 06-22452407 ✉ jan@wassinktewinkel.nl | peter@wassinktewinkel.nl

Op de dienstverlening van ons kantoor zijn diverse wettelijke bepalingen van toepassing die ons verplichten u te informeren of wie wij zijn en hoe wij werken.
Dit document dient ter invulling hiervan.

Onze gegevens
WassinkteWinkel
Haartsestraat 26 7121 CX Aalten

Telefoon 0543-470045
E-mail info@wassinktewinkel.nl
Web-site www.wassinktewinkel.nl
Ingeschreven KvK Arnhem
onder nummer 59824255
Wft vergunning Autoriteit Financiële Markten
nummer 12044664
onderdelen
Consumptieve kredieten
Hypothecaire kredieten
Inkomensverzekeringen
Beleggingen
Zakelijke Financieringen

Deelnemingsrechten in belegginginstellingen

Adviesgebieden
Door de omvang van ons kantoor zijn wij ertoe in staat u op een breed terrein van dienst te zijn. Tot de adviesgebieden van ons kantoor behoren:
Hypotheken
Financieringen
Levensverzekeringen
Spaar- en beleggersprodukten.

Onze dienstverlening
In kernwoorden omschrijven wij onze dienstverlening als volgt:
Inventariseren van uw adviesvraag
Uitleggen van onze werkwijze en de wijze waarop u ons beloont
Het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden
Het analyseren van de risico’s, uw mogelijkheden en de beschikbare financiële producten
U adviseren over passende mogelijkheden
De overeenkomst tot stand brengen (bemiddelen)
Controleren of de afgesloten financiële producten juist worden afgegeven door de aanbieder (bank/verzekeraar)
U informeren over relevante wijzigingen in afgesloten financiële producten
Als wij dat met elkaar afspreken, dan kunnen wij u ook gedurende de looptijd van het financiële product van dienst zijn.

Ruime keuze in aanbod
Nederland telt honderden aanbieders op het gebied van financiële diensten. Het is niet mogelijk om voor elke financiële dienst bij al deze aanbieders offertes op te vragen. Daarom selecteren wij periodiek, aan de hand van performancemetingen en ontwikkelingen in de markt, voor u die instellingen die naar ons oordeel de beste prijs / prestatieverhouding leveren. Op uw verzoek verstrekken wij graag een overzicht van de aanbieders die wij in ons advies betrekken.

Activiteiten voor u
Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Onze medewerkers hebben een eed of belofte afgelegd, waarin zij verklaren om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan en geheim te houden wat hun in de uitoefening van hun werkzaamheden is toevertrouwd. Daarnaast hebben de medewerkers beloofd de belangen van u als klant centraal te stellen bij hun werkzaamheden. Tenslotte is er landelijk een gedragscode opgesteld waaraan al onze medewerkers geacht worden zich te houden. Wij hechten aan eerlijk zaken doen!

Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Maar als wij toch een fout maken mag u daar uiteraard nooit de dupe van worden. Vandaar dat wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid.

Samenspel WassinkteWinkel en u
Voor een optimale dienstverlening is het van belang dat onze cliënten hieraan meewerken. Daarom vragen wij aan u:
Informatie over lopende verzekeringen
Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie
Ontvangen stukken te controleren
Eerlijke informatie

Vakbekwaamheid
De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van medewerkers.
Daarom wordt hier continue in geïnvesteerd. Naast hun jarenlange ervaring hebben wij veel
theoretische kennis opgedaan. Zo zijn wij in het bezit van de relevante diploma’s op het gebied van hypotheken. Deze kennis wordt, zeker in deze veranderende tijd, door zowel in- als externe opleidingen up-to-date gehouden.

Beloning
Voor onze andere werkzaamheden brengen wij onze beloning rechtstreeks bij u in rekening. Hierover maken wij voorafgaand aan onze dienstverlening afspraken.

Juridische positie
Wij hebben geen enkele verplichting of productie-afspraak met een aanbieder. Daarnaast is het voor u van belang te weten dat de aandelen van ons kantoor volledig in handen van de directie zijn. Wij zijn volledig onafhankelijk!

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

Klachten
Wij doen ons best. Maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt dit telefonisch of schriftelijk doen ter attentie van de directie. U ontvangt uiterlijk binnen veertien werkdagen een reactie.
Komen wij er samen niet uit, dan kunt u -als u een consument bent- uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening in Den Haag (www.kifid.nl). Dit is een onafhankelijk klachtencollege waarbij wij zijn aangesloten.
Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om de kwestie voor te leggen aan de Burgerlijke rechter.

Privacy
Voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren (overeenkomst van opdracht, maar ook om u te informeren over relevante ontwikkelingen) is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens bij u opvragen en deze verwerken in onze administratie of advies- en offerteprogramma’s. U moet hierbij denken aan contact- en identificatiegegevens, gegevens over uw werk en uw financien, gegevens over uw financiele producten en in sommige gevallen gegevens over uw gezondheid en/of strafrechtelijk verleden.
Wij verstrekken deze informatie aan aanbieders waar wij offerte’s of financiële producten of diensten voor u opvragen. Daarnaast verstrekken wij deze gegevens aan partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomsten, denk aan arbodiensten, experts, schaderegelaars of taxateurs.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang wij deze nodig hebben, maar in ieder geval zolang als dit wettelijk verplicht is of zolang als de overeenkomst loopt.

Als betrokkene heeft u het recht om in te zien welke informatie wij van u in onze administratie hebben opgeslagen. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@wassinktewinkel.nl.
Bent u van mening dat de door ons aangehouden informatie niet juist is of onterecht wordt aangehouden, dan kunt u onze verzoeken om deze informatie aan te passen of te wissen. Ook kunt u ons verzoeken om deze informatie niet verder te verspreiden (beperking). Wij kunnen in een dergelijk geval wel om nadere onderbouwing van uw verzoek vragen, om op deze wijze vast te stellen of uw verzoek juist is.

Hebben wij persoonsgegevens van u ontvangen doordat u ons hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, dan kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.

Indien wij uw verzoek tot inzage, wijziging, wissen of beperking niet uitvoeren, dan heeft u het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een beroep in de stellen bij de Burgerlijke rechter.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens bij ons in vertrouwde handen zijn.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens is ons privacystatement van toepassing. De meest recente versie hiervan vindt u op onze website.

BEHEERST BELONINGSBELEID
De AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) hebben het toezicht op het beloningsbeleid van financiële ondernemingen. Dit heeft zijn weerslag gekregen in besluit beheerst beloningsbeleid dat het Ministerie van Financiën op 1 januari 2011 in werking heeft laten treden.

De AFM ziet er vanaf die datum op toe dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren. Vanuit een beheerst beloningsbeleid gaan geen prikkels uit die kunnen leiden tot het nemen van onverantwoorde risico’s en onzorgvuldige behandeling van klanten.

Ons beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goede gekwalificeerde medewerkers (lees: ondernemers). Dit alles binnen een beheerste en integere bedrijfsvoering en gericht op de langere termijn. Dit betekent onder andere dat wel we waar mogelijk zullen voorkomen dat wij door de beloningen geprikkeld worden tot onzorgvuldig behandelen van de consument en niet nakomen van onze zorgplicht.

Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van consument en onderneming op de langere termijn. Ook zal een gezonde, stimulerende werking uit moeten gaan van het gehanteerde beloningsbeleid. Het beloningsbeleid maakt deel uit van ons personeelsbeleid. Wij willen een integere en betrokken onderneming zijn.

Aan een beheerst beloningsbeleid liggen twee principes ten grondslag:
1. Het beloningsbeleid bevordert de integriteit en soliditeit van de financiële onderneming met en focus op de langetermijnbelangen.
2. Het beloningsbeleid bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de verplichting van de financiële onderneming om zich in te zetten voor de belangen van de klanten en andere belanghebbenden, of andere op de financiële onderneming rustende zorgvuldigheidsverplichtingen.

Klantbehandeling
Wij gaan zorgvuldig om met de advisering van zowel schade- als levensverzekeringen en hypotheken. Ons uitgangspunt is dat er duidelijkheid dient te zijn omtrent de inhoud en het doel van het product bij onze relatie, duidelijkheid omtrent de beloning bij het product en duidelijkheid over het vervolgtraject qua begeleiding. Wij gaan voor onze relaties, niet voor de verzekeraars. Op die manier zorgen wij ervoor dat onze relaties op de juiste manier behandeld worden.

Maatregelen om risico’s te vermijden en te beheersen
Wij vinden het vanzelfsprekend dat we risico’s vermijden of beheersen door het kennisniveau van alle medewerkers met klantcontacten op niveau te houden en zo nodig te verbeteren door hen de voor de functie vereiste vakopleidingen te volgende, hen te stimuleren hun kennis te verbreden en deze kennis te actualiseren door het volgende van de vereiste PE programma’s.

Beloning medewerkers / directie (ondernemers te Winkel en Wassink)
WassinkteWinkel Hypotheek en Financieel Advies, in deze vertegenwoordigd door
G.J. te Winkel heeft geen vaste medewerkers in dienst. Peter Wassink is freelancer
en adviseert en bemiddelt in Hypotheken en aanverwante verzekeringen.

Sluit Menu